ข่าวประชาสัมพันธ์
รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เด็กอายุ 5-11 ปี (6 มค.66)
แข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่นชัยภูเลย ครั้งที่ 10 (22-23 ธค.65)
กิจกรรมตรวจสุขภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (22 ธค.65)
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน (15 ธค.65)
คณะท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ท้องถิ่นอำเภอมัญจาคีรี ลงตรวจเยี่ยมชมโรงเรียน (5 สิงหาคม 65)
ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี (8 มิถุนายน 65)
เชิญชวนให้ครูไปฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 AstraZeneca รพ.มัญจาคีรี วันที่ 7 ตุลาคม 2564
นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักรียนอายุ 12 ปี พร้อมแล้วจ้า
เชิญชวนให้ครูไปฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 AstraZeneca รพ.มัญจาคีรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ประกาศ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี ปิดเรียนกรณีพิเศษ สถานการณ์โควิด-19 แพร่เชื้อในอำเภอมัญจาคีรี หยุด 28 มิย. - 2 กค.2564
เอกสาร การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับล่าสุด)
เอกสาร เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับล่าสุด)
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี วันที่ 24 มีนาคม 2564
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี วันที่ 17 มีนาคม 2564
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับสนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย
แจ้งเตรียมการตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสถานปร
กำหนดการสอนชดเชย
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้บริหารมอบของรางวัล คริตสมาส, วันเด็ก
ดำเนินการสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ