รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี
เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๔   ตำบลกุดเค้า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๘๙๘๑๘


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :