ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน  ณ วันที่  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒

 

 

ระดับชั้นเรียน

 

จำนวนห้อง

เพศ

 

รวม

จำนวนเฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

อ.๑ ( ๓ ขวบ)

๒๒

๑๐

๓๒

๑๖

อ.๒ ( ๔ ขวบ)

๓๔

๓๑

๖๕

๒๑.๖๖

อ.๓ ( ๕ ขวบ)

๓๘

๓๔

๗๒

๒๔

รวม

๙๔

๗๕

๑๖๙

๒๑.๑๓

ป.๑

๔๕

๒๑

๖๖

๒๒

ป.๒

๓๙

๓๑

๗๐

๒๓.๓๓

ป.๓

๕๑

๔๒

๙๓

๓๑

ป.๔

๓๕

๔๑

๗๖

๒๕.๓๓

ป.๕

๓๘

๔๙

๘๗

๒๙

ป.๖

๕๐

๔๔

๙๔

๓๑.๓๓

รวม

๑๘

๒๕๘

๒๒๘

๔๘๖

๒๗

รวมทั้งสิ้น

๒๖

๓๕๒

๓๐๓

๖๕๕

๒๕.๑๙