คณะผู้บริหาร

นายบรรเจิด พิมาลัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจิตตะ ระกิติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา