คณะผู้บริหาร

นายบรรเจิด พิมาลัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอาทิตย์ สาทา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา