บุคลากรทางการศึกษาสายสนับสนุนการสอน

นายบรรเจิด พิมาลัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวดรุณี โลเชียงสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุพัตรา มั่งคั่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายบรรจบ ยืนยาว
นักการภารโรง

นายอังคเดช มัญจาวงษ์
นักการภารโรง