โครงสร้างการบริหารงาน ๔ ฝ่าย

นายบรรเจิด พิมาลัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเจนจิรา โกจารย์ศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวทัศนีพร โสดา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจันทิรา กองกะมุด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวราวุธ คำสามปอนด์
ครูชำนาญการ

นางสาวธิดารัตน์ จ่อมกระโทก
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2