ทำเนียบบุคลากร

นายบรรเจิด พิมาลัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอาทิตย์ สาทา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวหยาดพิรุณ เถื่อนเบ้า
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวเบญจวรรณ ทองวิเศษ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววิลาวรรณ วงศ์ศิลป์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวชนัญชิดา รัตนวงษ์วิวัฒน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางกัญญา คนยง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสิรินันท์ รอบคอบ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวธิดารัตน์ จ่อมกระโทก
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวทัศนีพร โสดา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัตนา ไชยศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางพรกมล สีน้ำคำ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปราณี บัตรประโคน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอานันตยา ม่วงนิล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเกศวรี พ่อค้าช้าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเจนจิรา โกจารย์ศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางบุษราพร เคณาอุประ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนิโลบล อ่อนละออ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจันทิรา กองกะมุด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสุวิทย์ ปุยปัญจะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอรทัย ทองน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายธงชัย ไพศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายนิธิพันธ์ สิริเขมมะนันท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายมนเทียน แสงจันทร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายวราวุธ คำสามปอนด์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรุ่งรัศมี เอนกเวียง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววันวิษา อังคะนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายกฤษฎิพล นาภา
ครู คศ.1

นางสาวพรรษชล อภัยศรี
ผู้ช่วยครู

นายกิตติ น้อยศิริพันธ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวนิชานันท์ สุระหิต
ผู้ช่วยครู

นางสาวดรุณี โลเชียงสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุพัตรา มั่งคั่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักการเงินและบัญชี

นายบรรจบ ยืนยาว
นักการภารโรง

นายสิทธิพร เหมือดไธสง
นักการภารโรง

นายอังคเดช มัญจาวงษ์
นักการภารโรง