ทำเนียบบุคลากร

นายบรรเจิด พิมาลัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวหยาดพิรุณ เถื่อนเบ้า
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวเบญจวรรณ ทองวิเศษ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววิลาวรรณ วงศ์ศิลป์
ครู คศ.1

นางสาวชนัญชิดา รัตนวงษ์วิวัฒน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางกัญญา คนยง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวธิดารัตน์ จ่อมกระโทก
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวทัศนีพร โสดา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปราณี บัตรประโคน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอานันตยา ม่วงนิล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเกศวรี พ่อค้าช้าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเจนจิรา โกจารย์ศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางบุษราพร เคณาอุประ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจันทิรา กองกะมุด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสุวิทย์ ปุยปัญจะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอรทัย ทองน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายธงชัย ไพศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายนิธิพันธ์ สิริเขมมะนันท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายมนเทียน แสงจันทร์
ครูชำนาญการ

นายวราวุธ คำสามปอนด์
ครูชำนาญการ

นางสาวรุ่งรัศมี เอนกเวียง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววันวิษา อังคะนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายกฤษฎิพล นาภา
ครู คศ.1

นางสาวพรรษชล อภัยศรี
ผู้ช่วยครู

นางสาวนิชานันท์ สุระหิต
ผู้ช่วยครู

นางสาวดรุณี โลเชียงสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุพัตรา มั่งคั่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักการเงินและบัญชี

นางสาวทิตติญา สุนาทัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายชยวัฑฒ์ สุโพธิิ์นอก
ผู้ดูแลเด็ก

นายบรรจบ ยืนยาว
นักการภารโรง

นายอังคเดช มัญจาวงษ์
นักการภารโรง