ทำเนียบบุคลากร

นายบรรเจิด พิมาลัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวหยาดพิรุณ เถื่อนเบ้า
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวเบญจวรรณ ทองวิเศษ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววิลาวรรณ วงศ์ศิลป์
ครู คศ.1

นางสาวชนัญชิดา รัตนวงษ์วิวัฒน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางกัญญา คนยง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวธิดารัตน์ จ่อมกระโทก
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวทัศนีพร โสดา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปราณี บัตรประโคน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอานันตยา ม่วงนิล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเกศวรี พ่อค้าช้าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเจนจิรา โกจารย์ศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางบุษราพร เคณาอุประ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจันทิรา กองกะมุด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสุวิทย์ ปุยปัญจะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอรทัย ทองน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายธงชัย ไพศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายนิธิพันธ์ สิริเขมมะนันท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายมนเทียน แสงจันทร์
ครูชำนาญการ

นายวราวุธ คำสามปอนด์
ครูชำนาญการ

นางสาวรุ่งรัศมี เอนกเวียง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววันวิษา อังคะนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายกฤษฎิพล นาภา
ครู คศ.1

นางสาวพรรษชล อภัยศรี
ผู้ช่วยครู

นายกิตติ น้อยศิริพันธ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวนิชานันท์ สุระหิต
ผู้ช่วยครู

นางสาวดรุณี โลเชียงสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุพัตรา มั่งคั่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักการเงินและบัญชี

นางสาวทิตติญา สุนาทัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายชยวัฑฒ์ สุโพธิิ์นอก
ผู้ดูแลเด็ก

นายบรรจบ ยืนยาว
นักการภารโรง

นายสิทธิพร เหมือดไธสง
นักการภารโรง

นายอังคเดช มัญจาวงษ์
นักการภารโรง