วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

๑.  วิสัยทัศน์

          ๑.  สร้างส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

          ๒.  สร้างส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู้เต็มตามศักยภาพ  เน้นกระบวนการคิด                   ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๓.  ส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี

          ๔.  สร้างส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

          ๕.  สร้างส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน  ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  รักและภูมิใจในท้องถิ่นตาม                  หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๖.  สร้างส่งเสริมพัฒนาสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

๒. ปรัชญา ผู้บริหารสถานศึกษา

(School Administrators Philosophy)

          “เต็มที่ จะเติม บกพร่อง จะพัฒนา ด้วยความเต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ”