ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเจิด พิมาลัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตตะ ระกิติ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :