คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางกัญญา คนยง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวหยาดพิรุณ เถื่อนเบ้า
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวเบญจวรรณ ทองวิเศษ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววิลาวรรณ วงศ์ศิลป์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวชนัญชิดา รัตนวงษ์วิวัฒน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวธิดารัตน์ จ่อมกระโทก
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2