คณะผู้บริหาร

นายบรรเจิด พิมาลัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา