ประวัติโรงเรียน
ประวัติสถานศึกษา

 

. ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนอนุบาลเทศบาลมัญจาคีรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑๔ ถนนหน้าเมือง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๘๙๘๑๘    สังกัด เทศบาลตำบลมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น    เปิดสอนระดับชั้นเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน๒๕ ห้องเรียน  ๒๓ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา เอกสารสิทธิ์อยู่บนที่ดิน น.ส.จ ๔ ตำแหน่งที่ดิน ระวาง ๕๕๔๑ III และที่ดิน ๒๗๔ หน้า สำรวจ ๔๗๖๐ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๘๕๑๐ เล่ม ๒๙๐ หน้า ๑๐ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ ๒๓ ไร่๑๐ ตารางวา ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 

๒. ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรีได้ประกาศจัดตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ โดย จ.ส.ต.ธีระยุทธ ต้องสู้ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมัญจาคีรีขณะนั้น มีพื้นที่ ๒๓ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา เอกสารสิทธิ์อยู่บนที่ดิน น.ส.จ๔ ตำแหน่งที่ดิน ระวาง ๕๕๔๑ III และที่ดิน ๒๗๔ หน้า สำรวจ ๔๗๖๐ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๘๕๑๐ เล่ม ๒๙๐ หน้า ๑๐ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ ๒๓ ไร่๑๐ ตารางวา    ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙