พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ

          ๑.  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม  สะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้

          ๒.  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และ (ที่แก้ไข                  เพิ่มเติม)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ และหลักสูตรปฐมวัย  ๒๕๖๐

          ๓.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้  เน้นกระบวนการคิด มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  ใช้ชีวิตอย่าง                   พอเพียง  ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๔.  พัฒนาหรือใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อย่าง                     สูงสุด

          ๕.  สร้างความตระหนักให้ชุมชนหรือทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

          ๖.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตาม                       มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

          ๗.  สนับสนุนให้ครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน  องค์กรปกครองส่วน                  ท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย

          ๘.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ยึด                มั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม                        ไทย  รักและภูมิใจในท้องถิ่น

 

อัตลักษณ์ (Identity)

          คุณธรรม (moral)  คุณภาพ  (quality)

 

เอกลักษณ์  (Uniqueness)

          “สถานศึกษาของ(ท้องถิ่น)โดย(ท้องถิ่น)และเพื่อ(ท้องถิ่น)”

          “Educational instituions of (local) by (local)and for (local)”