ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี วันที่ 24 มีนาคม 2564
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี วันที่ 17 มีนาคม 2564
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับสนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย
แจ้งเตรียมการตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสถานปร
กำหนดการสอนชดเชย
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้บริหารมอบของรางวัล คริตสมาส, วันเด็ก
ดำเนินการสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ